Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze ASCHČSP ze dne 5.4.2008 v Olešnici

 

Na schůzi bylo přítomno 22 členů.
Jelikož se schůze bez řádné omluvy nezúčastnila předsedkyně Mvdr. Marta Nevřivá, která tuto schůzi měla zajišťovat. Vedení členské schůze po dohodě a odhlasování všemi členy byl pověřen Adolf Odložil, který dále schůzi vedl s tímto programem :
1, Odvolání Mvdr. Marty Nevřivá z funkce předsedy
2, Volba rady plemenné knihy a vedení ASCHČSP
3, Volba dozorčí rady
4, Stanovy zjistit
5, Projednání plemenného řádu ČSP
6,Volba delegátů na valnou hromadu ASCHK -ČR V Humpolci 15.05.2008
7, Chovatelské změny
8, Plán akcí na rok 2008
9, Různé
Program schůze byl schválen všemi členy.
Hlasování o odvolání Mvdr. Marty Nevřivé z funkce předsedy - jednohlasně schváleno odvolání.
Volba vedení a rady plemenné knihy
Jako předseda byl všemi členy zvolen ing. Stanislav Hošák
místopředseda Adolf Odložil - zvolen všemi hlasy
člen Mgr. Josef Pokorný - zvolen všemi hlasy
člen Aleš Fiala - zvolen všemi hlasy
člen Lucie Kosenková - zvolen všemi hlasy
Dozorčí rada : Lubomír Krumnikl - zvolen všemi hlasy
                       Jaroslav Jašek - zvolen všemi hlasy
Všichni navržení s funkcí souhlasily.
Co se týkalo stanov je zapotřebí tyto platné stanovy zajistit od bývalé předsedkyně nebo z ministerstva vnitra, které tyto stanovy schvalovalo. Oslovíme tajemníka ASCHK pana Políčka Blahoslava, jestli se mu to podaří sehnat. Dále by měl zajistit předání razítka + seznamu skutečných členů a další materiál ohledně ASCHŠSP.
K plemennému řádu ČSP nebylo zatím žádných připomínek.
Na valnou hromadu ASCHK ČR byli navrženi a zvoleni všemi hlasy tito členové :
ing.Stanislav Hošák, Adolf Odložil a Aleš Fiala
Seznámení členské základny s některými chovatelskými změnami, nové tiskopisy na změnu majitele, zkrácené připouštěcí období , používání zásadně licentovaných hřebců k plemenitbě
Nově zvolený předseda Ing. Stanislav Hošák seznámil členskou základnu jakým směrem by se mělo ubírat šlechtění a další prošlechťování ČSP
Plán akcí na rok 2008
10.4. svod klisen Olešnice
16.8. celostátní výstava ČSP a přehlídka prodejních koní v Olešnici
25.9. výkonnostní zkoušky 3 a 4letých klisen a hřebců
Poplatek na výstavách ČSP člen 100Kč      nečlen 300Kč
Utvoření webových stránek pro ČSP
Zapsala Jiřina Wojtasová