Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie 2017

řád čsp z roku 2017

Český sportovní pony

Chovný cíl

Cílem šlechtění je všestranně využitelný pony jezdeckého typu s tvrdou konstitucí, dobrou krmitelností, dlouhověký, nenáročný a odolný proti vnějším vlivům. Konstituce a zdravotní stav musí umožňovat ekonomický celoroční chov ve volném ustájení s výběhem. Důraz je kladen na dobrý charakter, rozvážnost, vysokou inteligenci, ovladatelnost a ochotu k práci. Český sportovní pony je určen především pro sport dětí a mládeže na všech výkonnostních úrovních. Je dobře využitelný jako rodinný kůň pod sedlo a do zápřahu i pro běžný jízdárenský provoz.

KVH se u obou pohlaví pohybuje v rozmezí 111 - 156 cm.

Šlechtitelský program

Právním základem Řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe č. 448/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, vyhláška MZe ČR č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,která stanoví podrobnosti označování a evidence hospodářských zvířat, zákon č.246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání. Dále jsou závazné následující předpisy ASCHK ČR - Šlechtitelský program populace plemene ČSP, Zkušební řád, Finanční řád.

1. Současný stav

Chovná populace zahrnuje k 1.7.2013 788 koní (58 hřebců a 730 klisen)Tato populace pony je tvořena jedinci registrovanými bez známého původu a se známým původem s předky různých typů poníků českého chovu, shetlandských a velšských pony, huculských a fjordských koní a v malé míře pak s předky anglických plnokrevníků, arabských koní a českých teplokrevníků.

 2. Plemenné knihy

Do šlechtitelského programu jsou zahrnuti všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do následující plemenné knihy:

- plemenná kniha hřebců
- hlavní plemenná kniha klisen
- plemenná kniha klisen
- pomocná plemenná kniha klisen

Jednotlivé plemenné knihy jsou rozděleny:

- na sekci pony  - KVH 111 - 148 cm
- na sekci malý kůň - KVH 148 - 156 cm

O případném zápisu jedince do obou sekcí rozhoduje Rada PK.

 3. Metody chovu

Chovný cíl je zabezpečován čistokrevnou plemenitbou a metodou zušlechťovacího křížení. K chovu mohou být použiti vybraní hřebci zapsaní v plemenné knize hřebců ČSP a klisny, zapsané v kterémkoliv oddílu plemenné knihy ČSP.

 4. Použití jiných plemen

Plemena, která mohou být použita na základě souhlasu Rady PK za předpokladu splnění kritérií, platných pro plemeno český sportovní pony, jsou:

Pro sekci pony:
hřebci a klisny všech plemen  pony všech rázů.Klisny hucul, hafling, fjord a jejich kříženci.
Hřebci a klisny ČT, CS, MT, PK Kinských, A1/1, Ar1/1 a křížence arabského původu, případně další plemena podle potřeby, s doporučením použít jedince menšího vzrůstu s vlastní sportovní nebo dostihovou výkonností případně s výkonností potomstva.           

Pro sekci malý kůň:
Povolena jsou následující plemena:

-Český sportovní pony sekce malý kůň; analogická evropská plemena chovu malých sportovních koní.

-Český sportovní pony sekce pony, plemena evropských jezdeckých pony.

-Plemena ČT, CS, MT, PK Kinských, A1/1, Ar1/1 a křížence arabského původu a jiná evropská jezdecká teplokrevná plemena, s doporučením použít jedince menšího vzrůstu s vlastní sportovní nebo dostihovou výkonností případně s výkonností potomstva.          

5. Hodnocení a testování užitkových vlastností

U plemenných koní je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, původ, stavba těla, výkonnost a zdravotní stav. Jedinci neovladatelní a agresivní jsou při posuzování vyloučeni.

6. Metody selekce

Používá se metoda pozitivní selekce, přičemž u hřebců je selekční tlak silnější.Hřebečci a hřebci jsou selektováni při udělování výběru:
- na základě vlastní sportovní výkonnosti
- na základě informací o potomstvu  
Klisny jsou selektovány při zařazování do plemenných knih.

7. Posuzování sledovaných znaků

U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky tak, aby se vyloučením exteriérových a povahových nedostatků a genetických vad zlepšoval exteriér a výkonnost chovaných koní. Hodnocení a popis exteriéru je součástí zápisu do plemenné knihy. Hodnocení koní se provádí na svodech, výstavách, výjimečně na základě individuální žádosti u chovatele.
Hodnocení se provádí na základě následujícího schématu:

 Posuzování sledovaných znaků:

a) plemenný typ a pohlavní výraz
b) stavba těla  -b1) hlava
                         b2) krk
                         b3) hrudník a plec
                         b4) hřbet
                         b5) rámec
                         b6) hrudní končetiny
                         b7) pánevní končetiny
c) korektnost chodů
d) krok
e) klus
f) cval
g) skok ve volnosti
h) celkový dojem
i) výchova a výcvik   

a) plemenný typ a pohlavní výraz
žádoucí - všestranný sportovní pony nebo malý kůň, dobře osvalený, souměrný, se suchými klouby, jasně vyjádřený pohlavní výraz

nežádoucí - hrubá nebo lymfatická konstituce, konstituce jemná se setřeným výrazem ponyho, bez pohlavního výrazu

výškové rozmezí je: 111 - 148 cm sekce pony
                                148 - 156 cm sekce malý sportovní kůň

překročení výškového limitu při zápisu hřebců a klisen do PK schvaluje RPK.
barva - povoleny jsou všechny barvy, typy zbarvení a odznaků
b) stavba těla

cílem je korektní a harmonická stavba těla (bez vad).

b1) hlava
žádoucí - suchá, velké živé oko, široké nozdry, malé vysoko nasazené ucho
nežádoucí - příliš velká, hrubá hlava, nepřiměřená k tělu, bez pohlavního výrazu, velké ucho

b2) krk
žádoucí - dostatečně dlouhý, dobře nasazený, osvalený, klenutý u hřebců
nežádoucí - příliš krátký, málo osvalený, obrácený krk

b3) hrudník a plec
žádoucí - široký, hluboký hrudník, dlouhá šikmá lopatka, široká dobře osvalená plec
nežádoucí - úzký mělký hrudník, strmá krátká lopatka, úzká neosvalená plec

b4) hřbet
žádoucí - výrazný kohoutek, středně dlouhý pevný hřbet, dobře vázaná široká bedra, dlouhá mírně skloněná záď, středně vysoko nasazený ocas
nežádoucí - nevýrazný kohoutek, krátký nebo dlouhý hřbet, prosedlaný nebo kapří hřbet, odsazená bedra, krátká sražená záď, vysoko nebo nízko nasazený ocas

b5) rámec
žádoucí - středně dlouhý obdélníkový rámec
nežádoucí - krátký nebo dlouhý rámec

b6) hrudní končetiny
žádoucí - pravidelný postoj, pravidelná silná holeň, dobré osvalení, suché výrazné klouby, dobře úhlované zdravé kopyto
nežádoucí - nepravidelný postoj, slabá, prohnutá nebo škrcená holeň, špatně úhlované defektní kopyto

b7) pánevní končetiny
žádoucí - pravidelný postoj, široké koleno, dlouhé silné suché hlezno, dobře úhlované zdravé kopyto
nežádoucí - nepravidelný postoj, úzké koleno, krátké slabé lymfatické hlezno, špatně úhlované defektní kopyto

c) korektnost chodů
žádoucí - zezadu a zepředu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii
nežádoucí - nepřímý pohyb končetin, strouhání

d) krok
žádoucí - pravidelný, lehký, energické vyšlápnutí s překrokem zadních stop před přední
nežádoucí - ztráta taktu, kohoutí krok, krátký krok, bez kmihu a energie

e) klus
žádoucí - elastický a energický pohyb, se středně vysokou akcí a dobrou prostorností 
nežádoucí - s nečistým taktem, málo prostorný chod, plochý pohyb

f) cval
žádoucí - elastický a energický pohyb, se středně vysokou akcí a dobrou prostorností 
nežádoucí - s nečistým taktem, málo prostorný chod, plochý pohyb

g) skok ve volnosti
hodnotí se síla skoku, technika a provedení skoku

h) celkový dojem a vývoj
Pony i malý kůň musí působit líbivým přátelským dojmem, souladnosti tělesných tvarů, ochotou k předvádění a spolupráci. Tělesný vývoj může být ukončen až kolem 6 let podle původu jedince, k čemuž je třeba přihlédnout při posuzování.

i) výchova a výcvik
Významný znak zvláště vzhledem k tomu, že pony a malí koně jsou určeni pro děti, mládež a amatéry. Ovladatelnost, ochota a jezditelnost musí být taková, aby s ním mohly v přiměřené míře samostatně zacházet i děti.
Hodnotí se charakter, pracovní ochota pod sedlem nebo v zápřahu

8. Zdravotní stav

U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav, plodnost a genotyp bez dědičně podmíněných vad a nemocí.
Klisny: Klisny musí být  při zápisu do PK  a ZV klinicky zdravé (veterinární doklady dle platných předpisů pro přesun koní).
Hřebci: Hřebci musí být při zápisu do PK klinicky zdraví, je kontrolován zdravotní stav očí, zkus a sestouplá varlata  Hřebec musí být prost zlozvyků a nectností.

Zdravotní stav potomstva: Posouzení růstu, vývinu, životaschopnosti a exteriéru a zjevných dědičně podmíněných vad při první evidenci pod klisnou.

 9. Odhad plemenné hodnoty

Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí ASCHK ČR tyto kroky:
- snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenících

- hodnocení hříbat pod klisnou, klisniček a klisen na svodech a při zápisu do PK
-  vyhodnocování výsledků sportovních soutěží

 

Zkušební řád

Pro plemeno český sportovní pony

Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí. Hodnotitelem může být inspektor, členové RPK a zástupci chovatelů.

Hodnocení je prováděno u hříbat do stáří 3 let známkami v rozsahu 1-5 bodů, u starších koní (zejména při zápisech do PK) známkami v rozsahu 1-10 bodů.

Hodnocení hříbat pod klisnou
1. Hodnocení hříbat pod klisnou
2. Hodnocení klisen při zápisu do PK
3. Hodnocení na výstavách a přehlídkách
4. Hodnocení hřebců při výběru pro zápis do PK
5. Hodnocení na výkonnostních zkouškách

 

1. Hodnocení hříbat pod klisnou

Hodnocení provádí při registraci hříběte inspektor, dále na svodech a výstavách komise.
Hodnocení se provádí jednou známkou 1-5 bodů, která zahrnuje vyjádření žádoucího typu, korektnost postoje a tělesný vývin.
Posuzování  hříběte se provádí u klisny na tvrdém podkladu.

2.Hodnocení klisen při zápisu do PK

2.1. Zápis klisen do PK.

Hodnocení při zápisu klisen do PK se provádí z pravidla na svodech. Zápisy klisen do PK schvaluje a doporučuje RPK.

Hodnotí se:  1) Plemenný typ
                   2) Zevnějšek  
                   3) Mechanika pohybu (krok, klus)
                   4) Charakter

Posuzování znaků 1 a 2 se provádí na tvrdém podkladu.
Posuzování znaku 3 se provádí při předvedení na ruce.
Posuzování znaku 4 se provádí kontaktem inspektora s klisnou a podle slovního vyjádření majitele.

Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK.

Pro zápis do jednotlivých oddílů PK platí pro klisny tyto podmínky:
-Klisna byla hodnocena známkou 7,1 a vyšší: zápis do HPK
-Klisna byla hodnocena známkou 6,1 až 7,0 : zápis do PK
-Klisna byla hodnocena známkou 5,1 až 6,0 : zápis do PPK

3.  Hodnocení na výstavách a přehlídkách

Hodnocení na výstavách a přehlídkách provádí minimálně tříčlenná komise, určená RPK ČSP.
Hodnocení na výstavách a přehlídkách se známkami neprovádí, pouze se sestaví pořadí koní. 

4. Hodnocení hřebců při výběru pro zápis do PK

Výběr je udělován na základě písemné žádosti majitele zpravidla na podzimních výběrech, výjimečně mimo toto období.

Právním základem výběru je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, vyhláška Mze ČR č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví podrobnosti označování a evidence hospodářských zvířat, zákon č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání.

V dalším je postupováno dle těchto zásad:
Pro hřebce bude udělován výběr na základě žádosti majitele zásadně pouze po dodržení pravidel „Šlechtitelského programu Český sportovní pony“.

Do Plemenné knihy hřebců může být zapsán hřebec s prokazatelným původem nejméně do 2. generace předků.

Do Plemenné knihy může být zapsán hřebec na základě doporučení Rady PK.

Pro zápis do Plemenné knihy musí dále hřebec splňovat tyto podmínky:

1) Hřebec byl hodnocen celkovou známkou 7,1 a vyšší dle článku 7 Šlechtitelského programu. Celková známka se vypočítá jako aritmetický průměr známek za body a) až i). Zkouška ve skoku ve volnosti se provádí stejně jako při výkonnostních zkouškách. 

2) Hřebec absolvuje zkoušky výkonnosti hřebců s hodnocením nad 7,1 bodu, přičemž žádná  z dílčích známek nesmí být nižší než 5.

Alternativou k absolvování výkonnostních zkoušek je prokázaná sportovní výkonnost v soutěžích:

a) hřebci sekce pony: Tři dokončené parkury stupně L pony do 12 tr. b. v odpovídající výškové kategorii ponyho nebo absolvování tří soutěží v drezuře stupně L nad 60% nebo absolvování tří soutěží všestrannosti P (pony) - vše v jednom roce (jedné závodní sezoně)

b) hřebci sekce malý kůň: Tři dokončené parkury stupně L** pro velké koně do 12 tr. bodů nebo absolvování tří soutěží L drezury nad 60 % nebo absolvování tří soutěží všestranné způsobilosti stupně Z včetně krosové zkoušky vše v jednom roce (jedné závodní sezoně).

Hřebec plemene anglický plnokrevník musí prokázat vlastní výkonnost v dostizích – podmínkou je dosažení Generálního handicapu (GHdcp) 70kg v rovinných dostizích, nebo 75kg v překážkových dostizích.

Za absolvované zkoušky výkonnosti se uznává i úspěšně absolvovaný test hřebců velkých teplokrevných plemen (300-denní, 100-denní, 70-denní nebo 30-denní testy v ČR i v zahraničí) nebo licentací na základě umístění ve finále v soutěžích KMK nebo licentací na základě vlastní výkonnosti.

Hřebec importovaný:
Importovaný hřebec bez výběru v zemi původu musí splnit všechna kritéria pro výběr k plemenitbě v PK ČSP.

Hřebec, u něhož je k dispozici hlubokozmrazené sperma nebo čerstvé sperma dovezené ze zahraničí, může být zapsán do PK na základě rozhodnutí Rady PK.

U hřebce importovaného s výběrem v zemi původu má RPK právo tento výběr zpochybnit, jsou-li k tomu závažné důvody. RPK doporučuje konzultaci chovatele s RPK před plánovaným importem.

Výběr hřebce do plemenitby provádí 3-členná komise, jmenovaná Radou PK. 

Výběr hřebce je přehodnocován pouze na žádost majitele, držitele, inspektora oblasti nebo Rady PK.
Změny majitele a umístění hřebců na stanicích nutno hlásit ASCHK ČR pro běžný rok do konce roku předcházejícího.
Upozornění: RPK si vyhrazuje právo požadovat speciální zdravotní vyšetření hřebce.
Hřebcům zapsaným do Hlavní plemenné knihy je na žádost majitele každoročně obnoven výběr.

5. Hodnocení na výkonnostních zkouškách

Výkonnostní zkoušky hřebců a klisen.

Zkoušky mohou absolvovat 3-5letí hřebci a 3-5leté klisny

Desetibodová stupnice. Hodnotí se celými čísly 1 až 10 bodů

Projev znaku je slovně vyjádřen následovně:
Hodnocení dospělých koní
nedostatečný         1 - 2 body  
podprůměrný         3 - 4 body   
průměrný               5 - 6 bodů
nadprůměrný         7 - 8 bodů
vynikající                9 - 10 bodů  

Zkoušky se mohou provádět jako:

I. Zkouška pod sedlem 
II.Zkouška v zápřahu

Obě zkoušky jsou si rovnocenné. 

I. Zkouška pod sedlem

Skládá se:

1) Skok ve volnosti
2) Zkouška na drezurním obdélníku
Pro sekci malý kůň i:
3) Zkouška na parkuru      

 

Pro výkonnostní zkoušky jsou hřebci a klisny rozděleni do 4 skupin dle KVH :
- skupina 1 -  do 125cm
- skupina 2 – 125 – 135cm
- skupina 3 -  135 – 148 cm
- skupina 4 -  148 – 156cm

ad 1) Skok ve volnosti

Hřebci a klisny absolvují skok ve volnosti na dvojskoku s jedním cvalovým skokem. Ve dvojskoku je prvním skokem kolmý skok, druhým doublebar. Pro usnadnění odskoku bude před prvním skokem položena odskoková bariera. Vzdálenost odskokové bariery i vzdálenost ve dvojskoku bude upravena vždy dle výškových kategorií. V druhém a třetím kole se výška doublebaru zvyšuje vždy o 10cm. Po dohodě majitele hřebce se zkušební komisí může být doblebar po absolvování třech kol zvýšen, maximálně však o 20 cm ve skupině 1-3 a 30cm ve skupině 4.

Rozměry překážek v základním kole v cm:
1. skupina  : kolmý skok výška 30 , doublebar  výška 30 na 40, šířka 40

2. skupina:      „         „        ,,     40,      „            výška 40 na 50, šířka 50

3. skupina:      „         „         „     50       „            výška 50 na 60, šířka 60

4. skupina:      ,,         ,,       ,,     60       ,,           výška 60 na 70, šířka 70 

Hodnocení skoku ve volnosti:
Maximální důraz je kladen na techniku a sílu skoku.
Žádoucí je skokový projev vykazující šikovnost, schopnosti a přemýšlení při skákání, ze kterého vyplývá inteligence a uvolněnost.

V průběhu skoku se má kůň nejprve sám zkrátit, rychle se odrazit, výrazně rychle krčit končetiny (karpy by měly být pokud možno na vodorovné linii s lokty koně), vyklenout hřbet za výrazného použití kohoutku a dolů sníženého krku a otevírat skrčené zadní nohy nahoru (bascule, tj. skokový luk).
Při celkovém průběhu skoku by mělo být zachováno tempo pohybu a 
rytmus cvalu.
Nežádoucí je zejména nekontrolované nebo nerozhodné skákání s visícíma nohama, obráceným krkem, prohnutým hřbetem, ztráta tempa pohybu a rytmu cvalu.

ad 2) Zkouška na drezurním obdélníku.

Obdélník 20 x 40m

Drezurní úloha  ČJF č. P – 1 / čtená /

A       vjezd pracovním klusem
X       stát pozdrav,  pracovním klusem vchod
C       na pravou ruku
M-K  změnit směr , lehký klus
K        pracovní klus
Mezi  K – A   pracovní cval 1x kolem obdélníku
A        pracovní klus
B        kruh / 10m/
C        stát , 4 sekundy nehybnost, pokračovat středním krokem
H – B  změnit směr
B        pracovní klus
Mezi  F – A  pracovní cval 1x kolem obdélníku
A       pracovní klus
E        kruh  / 10m /
A       ze středu
X       stát pozdrav,  odjezd volným krokem v A

Hodnotí se mechanika pohybu (v kroku, klusu, cvalu), pracovní ochota a schopnosti, jezditelnost a připravenost

ad 3) Zkouška na parkuru pouze pro sekci malý kůň
Jednoduchý parkur o 6 překážkách bez kombinace
Výška:  70 cm 3 letí, 80 cm 4-5 letí

Hodnotí se styl skoku, jezditelnost, pracovní ochota, zabrání na skok, schopnosti, připravenost.

Celkové hodnocení – známky za:
 A. Skok - ve volnosti u sekce pony
              - ve volnosti a na parkuru u sekce malý kůň
B. Zkouška na drezurním obdélníku
C. Jezditelnost
D. Pracovní ochota a schopnosti
E. Připravenost

Desetibodová stupnice. Výsledná známka je průměrem všech pěti dílčích hodnocení.

II. Zkouška v zápřahu

Skládá se: 1) Zkouška na drezurním obdelníku
                  2) Zkouška na parkuru
            
    3) Zkouška v tahu

Zkouší se ve dvojspřeží nebo jednospřežní. U jednospřeží ve dvou ojích. Lehká zápřež / kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje /

ad 1. Zkouška na drezurním obdélníku

Jízdárna 40 x 100m.
Hodnotí se mechanika pohybu v kroku, klusu a připravenost.
Drezurní úloha čtená.

Drezurní úloha pro zkoušku v zápřeži.

A          vjezd pracovním klusem
X          stát pozdrav,krokem vchod
C          na levou ruku
H          pracovní klus
F – M   střední klus
M         pracovní klus
H – K střední klus
K         pracovní klus
A         pracovní krok
F – H   střední krok
H         pracovní klus
M – F  střední klus zvýraznit
F         pracovní klus
K – H  střední klus zvýraznit
H         pracovní klus
C         velký kruh    /40m/   1x
M – K střední klus
K          pracovní klus
A          velký kruh /40m/    1x
C         ze středu
X         stát pozdrav,   odjezd krokem v A

ad 2. Zkouška  na parkuru

Jízdárna 40x100m, Devět překážek – průjezdů mezi kužely.
Hodnotí se pracovní ochota a ovladatelnost

ad 3. Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze.

Lehká zápřež: dvojspřeží  2 osoby
                        jednospřeží  1 osoba
Hodnotí se pracovní ochota, schopnosti a poslušnost

Celková hodnocení:

A. Zkouška na drezurním obdélníku
B. Zkouška na parkůru
C. Zkouška v tahu   

Desetibodová stupnice.  Výsledná známka je průměrem všech tří dílčích hodnocení.

Výsledná známka VZ hřebců

Splnění výkonnostní zkoušky je hodnocení výslednou známkou min. 7,1 bodů., přičemž žádná část ze zkoušek nesmí být hodnocena známkou pod 5 bodů. Výsledná známka bude součástí plemenné hodnoty hřebce a bude zaznamenána do potvrzení o původu koně. Hřebci mohou v případě zranění při zkoušce výkonnosti opakovat celou zkoušku nebo jen disciplíny, které neabsolvovali. Při dokončení zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu v jedné disciplině mohou hřebci 1x opakovat tuto disciplinu v termínu stanoveném RPK.

Výsledná známka VZ klisen

Splnění výkonnostní zkoušky je hodnocení výslednou známkou min. 6,1 bodů., přičemž žádná část ze zkoušek nesmí být hodnocena známkou pod 5 bodů. Výsledná známka bude součástí plemenné hodnoty jedince a bude zaznamenána do potvrzení o původu koně. Klisny mohou v případě zranění při zkoušce výkonnosti opakovat celou zkoušku, nebo jen disciplíny, které neabsolvovaly. Při dokončení zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu v jedné disciplině mohou klisny 1x opakovat tuto disciplinu v termínu stanoveném RPK.

 

Akcelerační program

Ke stimulaci genetického pokroku v chovu plemene český sportovní pony, vyhlašuje ASCHK ČR jako nový impuls výběrový program pro držitele špičkových plemenných koní. Cílem programu je urychlit selekční práci v chovu. Je snahou vytvořit tzv. Nucleus herdus – plemenní koně – s čistokrevným rodokmenem, vlastní prokázanou výkonností a popř. kontrolou dědičnosti. ASCHK ČR bude usilovat i za pomoci státní stimulace o vytvoření takových podmínek pro chovatele plemenných koní, aby mohly být prověřené klisny kryty čistokrevnými hřebci. Bude tak usilovat o to, aby pro chovatele, které spojuje zájem chovat koně srovnatelné s produkty nejlepších chovů, spoluvytvářel podmínky k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.

Cíl navrženého šlechtitelského projektu:

Účelem předloženého projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akceleračního programu) je dosáhnout maximální genetický pokrok především  u potomstva klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, především charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.

Způsob realizace:
K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace klisen stanovenými hřebci, vynikajícími nad průměr populace hřebců.

Kriteria výběru koní do navrženého programu:
Pro intenzivní šlechtění a výběr populace jsou stanovena následující kritéria.

                              HŘEBCI

                     plemenné knihy ČSP

Podmínky pro zařazení do Akceleračního programu:                  

 1. Plemenní hřebci ČSP sekce pony, kteří byli hodnoceni za exteriér minimální známkou 7,1 bodů a umístili se na 1-5. místě na mistrovství republiky ve sportovních disciplinách pony.
 2. Plemenní hřebci ČSP sekce malý kůň, kteří dokončili 3 parkury stupně S** pro velké koně do 12 tr. bodů nebo tři drezurní soutěže stupně S pro velké koně nad 60 % nebo tři soutěže všestranné způsobilosti stupně L pro velké koně v jedné závodní sezoně.
 3. Plemenní hřebci, kteří mají zařazeny nejméně 3 dcery v HPK ČSP, nebo 1 syna v chovu ČSP.
 4. Plemenní hřebci ČSP sekce pony, jejichž nejméně 3 potomci se umístili na mistrovství republiky do 5. místa
 5. Plemení hřebci ČSP sekce malý kůň jejichž nejméně 3 potomci dokončili dvě soutěže:
  a) parkuru stupně S** pro velké koně do 12 tr. bodů 
       
  b) nebo absolvovali drezurní soutěže stupně S pro velké koně nad 65 % 
  c) nebo dokončili soutěže všestranné způsobilosti   stupně  L pro velké koně    
 6. Hřebci plemene ČSP s minimálně 7,5 body za exteriér a umístění do 3.místa na celostátní přehlídce tříletých a čtyřletých hřebců. Hřebci plemene ČSP s minimálním hodnocením za exteriér 7,5 bodu, kteří absolvovali výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením 8,1 bodů.

KLISNY

Klisny zařazené do Akceleračního programu -Preferovaného oddílu Hlavní plemenné knihy:.

1. Klisny zařazené do HPK, které absolvovaly výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením 8,1 a více bodů.

2. První tři klisny plemene český sportovní pony umístěné  na celostátní přehlídce v kategoriích 3 letých a v kategorii 4 letých klisen.

3. Klisny sekce pony zapsané do HPK, které dokončily tři parkury stpně L do 8 trestných bodů celkem, nebo tři drezurní soutěže stupně L s minimálním hodnocením 60%, nebo dokončily dvě soutěže všestrannosti stupně L, vše v jedné závodní sezoně.

4. Klisny sekce malý kůň s minimálním hodnocením za exteriér 7,1 bodů, které dokončily parkůr stupně L** pro velké koně do 12 tr. bodů nebo drezurní soutěž stupně L pro velké koně nad 65 % nebo absolvování soutěže všestrannosti stupně Z pro velké koně.

5. Klisny, jejichž potomstvo bylo zařazeno do Preferovaného oddílu HPK.
Dodatek – Zápis klisen do AP provádí Rada plemenné knihy na základě výsledků po ukončení sezony a majitel je o zápisu do AP informován.

 

                ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY
                plemene český sportovní pony
 

1. Základní aspekty řádu plemenné knihy

1.1. Právním základem Řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, vyhláška Mze ČR č. 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví podrobnosti označování a evidence hospodářských zvířat, zákon č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání. Dále jsou závazné následující předpisy ASCHK - Šlechtitelský program populace plemene ČSP, Zkušební řád, Finanční řád.

2. Účel plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění

2.1. Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chované populace plemene český sportovní pony.

2.2. Pro naplnění tohoto úkolu ASCHK ČR, která je nositelem plemenné knihy, sama nebo v součinnosti s jinými organizacemi zejména:

 • stanoví standard plemene a chovný cíl, včetně programů a metod šlechtění a metod zjišťování a testování interiéru a exteriéru
 • usměrňuje a hodnotí vývoj plemene
 • registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK
 • registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat
 • stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru
 • navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání
 • zveřejňuje informace o stavu a výsledcích plemenné knihy a o kvalitativních kategoriích zvířat ve spolupráci s organizací určenou k vedení ústřední evidence.

2.3. PK pro plemeno český sportovní pony je jednotná a otevřená. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna PK pro dané plemeno. Otevřená PK znamená, že je přístupná pro všechny chovatele i v budoucnosti a že do ní mohou být zapsáni za stanovených podmínek hřebci a klisny, kteří nepocházejí z rodičů zapsaných do PK a vykazují typické žádoucí znaky (imigrace genů).

3. Chovná populace

 K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) narození na území ČR a zapsaní v PK plemene český sportovní pony a dále jedinci plemen vyjmenovaných ve šlechtitelském programu, kteří byli v rámci chovného cíle k PK přihlášeni.

4. Chovatelské metody

ASCHK ČR jako uznané chovatelské sdružení k vedení PK naplňuje chovný cíl metodou zušlechťovacího křížení. Zušlechťovacím křížením rozumíme připařování jedinců populace klisen nejen hřebci plemene český sportovní pony, ale v přiměřené míře hřebci zušlechťujících plemen.

5. Použití jiných plemen

Použití jedinců jiných chovných populací se řídí šlechtitelským programem, a to jak u hřebců, tak u klisen, a musí být schváleno radou PK.

6. Chovatelská komise

Posuzování exteriéru a interiéru u hřebců a klisen včetně jejich potomstva provádí v duchu ustanovení šlechtitelského programu chovatelská komise, kterou tvoří Rada PK. Komise volí ze svého středu předsedu. Závěru je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

7. Plemenná kniha zahrnuje:

rejstřík chovatelů (RCH)
plemenný registr (PR)
připouštěcí rejstřík (PřR)

7.1.1. V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí ke členství v PK.

7.1.2. V PR je evidováno potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. ASCHK ČR může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců a klisen, kteří nejsou v souladu se šlechtitelským programem a nebo zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva a nebo zhoršují jeho zdravotní stav.

7.1.3. PřR je průpisový a obsahuje tři kopie.
Prvopis je po připouštěcím období archivován u ÚE.
1. průpis je archivován po skončení připouštěcího období ASCHK ČR.
2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž druhý průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připuštění a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku, sloužící jako podklad pro zápis do ústřední evidence a vystavení potvrzení o původu.

7.2. PK se člení:
-plemenná kniha hřebců
-plemenná kniha klisen

7.2.1. Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění podmínek Šlechtitelského programu, Řádu plemenné knihy, nařízení Rady PK a přihlášením hřebce k plemenné knize a předložením potvrzení o původu. Hřebec je do PK hřebců zapsán na základě „Zápisu“ o výběru plemenného hřebce a jeho zápisu do PK.

7.2.2. Do PK klisen jsou zapisovány průběžně jednotlivé klisny po splnění specificky daných podmínek stanovených ve šlechtitelském programu a přihlášením klisny k PK.

7.3.  Plemenná kniha musí obsahovat

a) identifikační číslo a jméno koně
b) u hřebců pořadové číslo Ústředního registru plemeníků
c) datum narození (den, měsíc, rok)
d) plemeno a pohlaví
e) základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry
f) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy
g) pořadové číslo Ústředního registru a jméno otce a identifikační číslo a jméno matky
h) jméno a adresa chovatele
ch) jméno a adresa majitele - aktuální stav
i) datum zápisu do plemenné knihy

j) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy
k) u koní získaných z inseminace a z embryotransferu ověření původu testem DNA
l) výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně
m) u plemenných hřebců stanovení genetického typu

8. Vedení plemenné knihy

8.1. V rámci ČR je zřízena PK pro plemeno český sportovní pony. Nositelem plemenné knihy je ASCHK ČR, která je uznaným chovatelským sdružením.

8.2. ASCHK ČR může pověřit na smluvním základě výkonem a zajišťováním jednotlivých činností spojených s vedením PK i další organizace.

8.3. PK plemene český sportovní pony je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací.

8.4. Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje ASCHK ČR.

9. Rada plemenné knihy

9.1. Rada PK je pětičlenná, je volena na 4 roky  Asociací chovatelů sportovních pony.Šestým nehlasujícím členem je tajemník ASCHK ČR, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření.

9.2. Rada PK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady kontroly dědičnosti, zásady vedení a řízení plemenné knihy, kontroluje jejich plnění. Rada PK má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK. K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování řádu PK apod. Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK.

10. Vystavování dokladů o původu

Doklady o původu je oprávněna vystavovat a potvrzovat výhradně ASCHK ČR, která je uznaným chovatelským sdružením k vedení PK, a to pouze na plemenné koně zapsané do PK  a jejich potomstvo.

Oficiální doklad je:
Potvrzení o původu koně - toto osvědčení vydává ASCHK ČR na všechny mladé a dospělé koně, jejichž majitelé jsou členy dle čl. 14. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na adresu ASCHK ČR, u starších koní musí žadatel předložit žádost s originálem připouštěcího lístku. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí atd. POP obsahuje sledované údaje obsažené v ŠP a základní identifikační údaje o koni.

Při ověřování zjištěných původů může ASCHK ČR požadovat ověření původu krevním testem a zjištěním dalších polymorfních znaků.

11. Charakteristika a členění plemenné knihy

PK ČSP se člení na:
- plemennou knihu hřebců
- hlavní plemennou knihu klisen
- plemennou knihu klisen
- pomocnou plemennou knihu klisen

12. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do PK

12.1. Specifikace podmínek pro zápis hřebců a klisen do PK.
12.1.1. Plemenným hřebcem může být pouze jedinec splňující všechna ustanovení a pravidla pro zápis do PK, vydaná Radou PK, jehož majitel jej přihlásí k PK.
12.1.2. Při zápisu plemenných hřebců platí článek 7.2.1.
12.1.3. Plemenná kniha klisen je členěna do oddílů Hlavní plemenná kniha (HPK) plemenná kniha (PK), pomocná plemenná kniha (PPK).
12.2. Specifikace podmínek pro zápis klisen do PK.

12.2.1. PK jsou členěny do těchto oddílů:

Hlavní plemenná kniha (HPK) – klisna má při zápisu do PK oboustranně prokazatelný původ do 3. generace předků plemene pony nebo plemen vyjmenovaných ve Šlechtitelském programu. Rada PK si vyhrazuje právo vyjadřovat se k zařazeným klisnám jiných plemen než pony. Klisna byla zapsána do PK s hodnocením 7,1 bodů absolvovala VZ s minimálním hodnocením 7,1 bodů. KVH je od 111 cm do 156 cm.
V rámci této PK je vytvořen oddíl Preferované klisny (značeno PREF). Klisny mohou být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění podmínek daných šlechtitelským programem.

1. generace                             2. generace                                   3. generace 

 

 

Otec

 

 

 

 

 

 

 

Otec

 

 

 

Otec

Matka po hřebci, nebo zapsaná v PK

Plemenná kniha (PK) – klisna má při zápisu do plemenné knihy oboustranně prokazatelný původ po do 2. generace předků plemen pony nebo plemen vyjmenovaných ve Šlechtitelském programu  KVH od 111 cm do 156 cm., hodnocení exteriéru 7,1 bodů.

Pomocná plemenná kniha (PPK) – klisna je po otci působícím v plemenné knize ČSP. Matka musí být zapsána v PK ČSP, nebo matka nezapsaná do PK ČSP musí mít známého otce. KVH od 111 cm do 156 cm  Hodnocení při zápisu do PK  minimálně 6,1 bodu.

Odhlášení klisen musí provést písemně majitel, a to nejpozději 6 týdnů před koncem roku. Vyškrtnutí v důsledku úhynu nebo nutného poražení se musí ASCHK ČR oznámit neprodleně.

Znovuzapsání klisen - odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné žádosti majitele a při zachování jejího dřívějšího statusu zapsání. Znovuzapsání podléhá zaplacení poplatku.

Dodatečné změny zápisu - pokud se při zápisu klisny vychází z mylných předpokladů, co se týče původu, provede se změna zápisu.

Změna majitele - změnu nahlásí nový majitel. Změna se provede na základě předložení originálu OOP a Průkazu koně.

Změna hodnocení hřebce
Plemenní hřebci, kterým jsou na základě výsledků zkoušek výkonnosti přiděleny body, mohou být na žádost majitele a dle výsledků vlastní užitkovosti či na základě výsledků kontroly dědičnosti, přehodnoceni (podmínky stanovuje Rada PK).

Změna majitele a umístění hřebce
Změnu nahlásí nový majitel a tato se provede na základě předložení originálu POP a Průkazu koně. Tento úkon je zpoplatněn.

Změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit při obnovování výběru na příslušný rok nejpozději do 31.12. roku předchozího. Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena okamžitě, písemnou formou.

Změna údajů o chovu - majitel je povinen nahlásit jakékoli změny Ústřední evidenci.

13. Označování, identifikace a pojmenovávání koní

13.1. Označování a identifikace koní odpovídá vyhlášce č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
Označování koní níže uvedenými způsoby se provádí za účelem identifikace zvířete v kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně (slovním a grafickým popisem).
Označení potomstva hřebců a klisen zapsaných v PK ČSP se při registraci provádí pod matkou před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje a výžehem do levého stehna, odpovídajícím Řádu výžehů ČSP.
Mimo předepsané označení je možno na žádost majitele označit hříbě výžehem do pravé sedlové polohy. Toto označení je nepovinné a je složené ze dvou částí. V horní části je číslo registrační knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize hříbat. Horní číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné. 
Symboly označující příslušnost k chovateli (vlastnické výžehy), které se provádějí na pravém stehně, jsou u koní označených výžehem ČSP nežádoucí.

13.2. Plemeno Český sportovní pony má kódové označení 93 Toto kódové označení je prvním dvojčíslím identifikačního čísla.

13.3. Každý kůň obdrží jako hříbě identifikační číslo. Toto číslo je devítimístné a nemění se. Platí a převádí se i při převedení koně do jiné plemenné knihy. Identifikační číslo sestává z identifikačního kódu PK, čísla území, pořadového čísla hříběte v registrační knize koní a posledního dvojčíslí roku narození.

Identifikační číslo sestává - příklad:

Identifikační číslo - příklad: plemenný hřebec 2887 Durango

 203         001            93           68           855           02

203 - označení země původu(ČR)
 
001 - kód ASCHK
93 - identifikační kód PK
68 - číslo území
855 - pořadové číslo hřebce v registrační knize
02 - poslední dvojčíslí roku narození

13.4. U každého zapsaného koně, resp. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má být registrováno, může ASCHK ČR žádat ověření původu testem DNA. V těchto nese náklady majitel koně. Osvědčení o ověření původu je uloženo na ústřední evidenci chovu koní.

13.5. Před vystavením potvrzení o původu koně se musí provést výše uvedené ověření původu testem DNA v těchto případech:
- hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu. Náklady nese chovatel.
Existují-li pochybnosti o udaném původu v případě, že a) klisna byla během říje připuštěna dvěma nebo více hřebci nebo b) hříbě nebylo identifikováno pod matkou. V těchto případech nese náklady chovatel.

13.7. Pojmenovávání koní.
Pojmenovávání koní je libovolné a přísluší chovateli.

14. Členství v plemenné knize
Členství v plemenné knize je řádné a přidružené.
14.1. Řádným členem PK je řádný člen ASCHK ČR, který přihlásí své plemenné koně do PK.

14.2. Přidruženými členy PK mohou být chovatelé koní, kteří splňují následující podmínky:
a) podají písemnou přihlášku k účasti svých hřebců nebo klisen na plemenné knize
b) uhradí registrační poplatek
c) zavazují se dodržovat řád PK
d) nechají zapsat klisnu nebo hřebce do PK

14.3. Práva a povinnosti řádných a přidružených členů jsou dány tímto řádem.

15. Mezinárodní spolupráce

15.1. ASCHK ČR jako uznané chovatelské sdružení k vedení PK zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a organizacemi, sdružujícími chovatele pony, zejména při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických postupů při vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty atd.

15.2. ASCHK ČR je k vedení PK a jako nositel PK je garantem PK plemene český sportovní pony vůči zahraničí. 

16. Finanční řád plemenné knihy

16.1. Vedení PK je účelovou činností, vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat, z dotací, popř. ze souvisejících aktivit ASCHK ČR a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů.

16.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí řádu PK. Finanční řád navrhuje a aktualizuje prezidium ASCHK ČR dle finanční situace PK. Finanční řád a hospodaření PK podléhají schválení vrcholného orgánu ASCHK ČR.

17. Kontrola dodržování řádu PK

Dodržování Řádu plemenné knihy kontroluje dozorčí komise, která je tříčlenná , je navržena prezidiem ASCHK ČR a zvolena valnou hromadou.

18. Ustanovení závěrečná

18.1. Do PK ČSP mohou být zapsáni jedinci dosud vedení v ÚE v typu pony jejichž majitelé se přihlásí k členství v PK, se souhlasem Rady PK.

18.2. Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem schválení MZe ČR.

 

Finanční řád

plemenné knihy Český sportovní pony

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy ČJP. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává  ASCHK ČR, na základě ustanovení čl.16 Řádu plemenné  knihy a zásad schválených vrcholným orgánem ASCHK ČR .

1. Účel finančního řádu
Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční činnosti a způsob účtování poplatků
Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za  vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:
a) Vstupní zápis majitele koní do plemenné knihy – složenkou na základě přihlášky do PK
b) Zápis a označení hříběte – na místě inspektorovi chovu koní
c) Zápis klisny do plemenné knihy – na dobírku
d) Zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do plemenné knihy – po licenci hřebce a zapsání do PK dobírkou, při zaslání dokumentace
e) povolení připouštění plemeníka či inseminace na příslušný rok
f) Potvrzení o původu koně – na dobírku
g) Výpis z plemenné knihy – na dobírku
h) Sankce – fakturačně
i) Změna majitele - fakturačně

Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř.zrušení zápisu hřebce či klisny.

3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje vrcholný orgán ASCHK ČR podle aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu ASCHK ČR a dává se na vědomí valné hromadě. Vydává, popř. prodlužuje ho vrcholný orgán ASCHK ČR, a to na období nejméně jednoho roku a je povinno s ním seznámit všechny členy PK. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.

 4. Plátci poplatků

 Plátci poplatků jsou majitelé koní.

5. Závěrečná ustanovení

FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášeným vrcholným orgánem. Jednotlivé položky mohou být vyhlašovány postupně, v souladu s přípravou nového systému PK a uplatněním příslušných ustanovení.

 

Řád výžehů

VÝŽEHY PLEMENNÉ PŘÍSLUŠNOSTI

(levé stehno)

Český sportovní pony  P